**** Commodore 64 basic v2 ****

64k Ram System 38911 Basic bytes free

ready.

i